Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Za týmto účelom máme v súlade GDPR – NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijaté primerané technické a organizačné opatrenia. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je:

Obchodné meno:            ARTMED, spol. s r.o. 

Právna forma:                 Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                 Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO:                                   36 022 829

DIČ:                                   2021302657
IČ DPH:                            SK2021302657

Zapísaná v:                       Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S

Zastúpená:                        konateľom: Mgr. Petra Vágnerová

Zodpovedná osoba:        nie je určená

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: 048/2028957

E-mail: artmed@artmed.sk

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

V súvislosti s prevádzkovaním E-shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

IS E-SHOP

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy.
ROZSAH/ZOZNAM  SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, E-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1)     Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
2)     Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov. Ide najmä o:§  zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;§  zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;§   zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;
3)       Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV  A TRETÍCH STRÁN
Príjemca v členskom štáte (EÚ + EHP)–  Kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta za účelom dodania objednaného tovaru,
–  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov E-shopu
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazanáŠtátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účtovné doklady10 rokov
Registračné údaje na (E-shop)Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
–          právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
–          právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
–          právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
–          právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
–          právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
–          právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE
–        požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shop;
V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, iné následky nie sú.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

IS ODBER NOVINIEK/NEWSLETTER

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informovanie o rôznych akciách, novinkách, tovare a činnostiach prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov).
ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
E-mailová adresa, meno a priezvisko
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP–  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov,
–  Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.  Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho OÚ v databáze sa vymažú.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
–          právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
–          právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
–          právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
–          právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
–          právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
–          právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť odber noviniek alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu artmed@artmed.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy -newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy -newsletter, iné následky nie sú.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

IS REGISTRÁCIA NA E-SHOPE (BEZ NÁKUPU)

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Urýchliť a uľahčiť prípadný, ale hlavne opakovaný nákup, tak aby kupujúci nemusel opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje.
ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, E-mailová adresa, telefónne číslo
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizáciiNie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP–  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov,
–  Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu trvania záujmu o registráciu.  Ak si klient bude priať zrušiť registráciu, jeho osobné údaje v databáze sa vymažú.Avšak, ak si klient objednal alebo kúpil nejaký tovar cez E-shop a pre tento účel je registrovaný v E-shope, ostávajú jeho údaje v databáze E-shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
 V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
–          právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
–          právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
–          právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
–          právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
–          právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
–          právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa registrácie kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť registráciu alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu artmed@artmed.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že máte záujem o registráciu, budeme potrebovať Váš E-mail a identifikačné a kontaktné údaje, aby sme Vás mohli registrovať. Následkom neposkytnutia  osobných údajov je nemožnosť registrovať Vás, iné následky nie sú.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

IS COOKIES

ČO SÚ COOKIES?
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP–  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
–  Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
–  Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktoré môžu byť rôzne.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
–          právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
–          právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
–          právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
–          právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
–          právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
–          právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Máte právo svoj súhlas týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.