VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

obchodnej spoločnosti  

MARD s.r.o.

OBSAH 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti  

2. Úvodné ustanovenia  

3. Vymedzenie pojmov  

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy  

5. Storno objednávky  

   5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho  

   5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho  

6. Cena tovaru  

7. Platobné podmienky  

8. Poplatky za prepravu, balné a dodacie podmienky  

9. Výhrada vlastníctva  

10. Odstúpenie od zmluvy  

   10.1 Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy 

   10.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy  

   10.3 Informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie  

   10.4 Výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy  

11. Reklamačný poriadok a záručné podmienky  

12. Informácia o alternatívnom  riešení  sporov  

13. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov  

14. Ochrana osobných údajov  

15. Záverečné ustanovenie

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci: 

Obchodné meno: MARD s.r.o.  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Horné záhrady 6, Banská Bystrica, 974 01 

IČO: 45 294 925
DIČ: 2022921109
IČ DPH: SK2022921109

Zapísaná v: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17308/S

Zastúpená: konateľom: Roman Kolesár

(ďalej ako „predávajúci“) 

Prevádzkareň (predajňa): nie je 

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok od 08.00 16.00 hod.
Objednávky vytvorené prostredníctvom elektronického systému E-Shop sú prijímané a spracovávané nepretržite. 

1.2 Kontaktné údaje: 

Telefónne číslo: +421 905 694 789

E-mail: info@dragonflydesign.sk 

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

MARD s.r.o.  

Horné záhrady 6, Banská Bystrica 974 01 

Slovenská republika 

 

1.4 Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73  
fax č. 048/412 46 93  

 

2. Úvodné ustanovenia

2.1Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku. 

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.dragonflydesign.sk.  

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 3. Vymedzenie pojmov

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu je obchodná spoločnosť MARD s.r.o.  so sídlom: Horné záhrady 6, Banská Bystrica, PSČ: 974 01; IČO: 45 294 925. 

3.2 Predávajúcim je tiež obchodná spoločnosť MARD s.r.o. so sídlom: Horné záhrady 6, Banská Bystrica, PSČ: 974 01; IČO: 45 294 925

3.3Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu www.dragonflydesign.sk aktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

3.4Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu. 

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu 

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, teda kúpna zmluva. 

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. 

4.2 Keď si kupujúci cez e-shop objednáva grafické produkty – pohľadnice, elektronické pohľadnice, menovky análepky, neobjednáva si fyzický produkt, ale editovateľný grafický súbor, ktorý je stiahnuteľný vo formáte pdf a png. 

4.2.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať ako doplnkovú službu ku grafickým súborom aj grafické služby (vloženie textu, prípadne fotografie). 

4.2.2 Kupujúci si môže cez e-shop objednať ako doplnkovú službu ku grafickým súborom aj tlač grafických produktov.

4.2.3 Kupujúci si môže cez e-shop objednať tovar v časti “Doplnkový materiál” a textil v časti “Personalizovaný textil”, ktorý je vždy vyrobený na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Pripravený dizajn si kupujúci pri objednávaní podľa možností dizajnu doplní o svoje osobné údaje ako meno, rok, deň alebo mesiac narodenia (prípadne inej udalosti), alebo si doplní text podľa svojich požiadaviek. Sám si vyberá farbu potlače, pokiaľ to dizajn umožňuje.

4.3 Pri kontrole nákupu v nákupnom košíku je možné uplatniť zľavu ak máte platný zľavový kupón, alebo darčekový poukaz. Hodnota zľavy ktorá predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov alebo percentuálnu zľavu z nákupu Vám bude okamžite po zadaní a potvrdení tlačidlom „Aktualizovať košík“ odpočítaná z nákupu. Množstevná zľava, alebo zľava na tovar alebo dizajn bude zobrazená v nákupnom košíku ihneď a odpočítaná z celkovej sumy objednávky.

4.3 Pri kontrole nákupu v nákupnom košíku je možné uplatniť zľavu ak máte platný zľavový kupón, alebo darčekový poukaz. Hodnota zľavy ktorá predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov alebo percentuálnu zľavu z nákupu Vám bude okamžite po zadaní a potvrdení tlačidlom Použiť kupónodpočítaná znákupu 

4.4 Kupujúci v nákupnom košíku vyplní fakturačné a dodacie údaje vyznačené ako povinné za účelom uzavretia zmluvy a dodania tovaru.  

4.5 Pred odoslaním formulára bude kupujúci informovaný o všeobecných obchodných podmienkach, kde sú uvedené všetky zákonom požadované informácie vrátane podmienok spracúvania jeho osobných údajov.  

4.6 Kupujúci je tiež informovaný, že odoslaním formulára spoločnosť MARD s.r.o.  bude spracúvať jeho osobné údaje uvedené vo formulári za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, dodania tovaru, resp. prípadnej reklamácie alebo dneho sporu. Následne kupujúci zaškrtne tlačidlo/funkciu s názvom Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami vrátane ochrany osobných údajov. 

4.7 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „Objednať s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 

4.8 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu záväzné potvrdenie  objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy prílohou ktorého budú VOP a formulár pre odstúpenie od zmluvy. 

4.9 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých údajov vyznačených ako povinné údaje plnoletou osobou spôsobilou na dané právne úkony. 

4.10 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu.   

4.11 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až novým záväzným potvrdením objednávky predávajúcim. 

4.12 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 

 

5. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho 

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.   

5.1.2 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho 

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.); 
 • objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena; 
 • v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti; 
 • v prípade vypredania zásob. 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom E-mailu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

6. Cena tovaru

6.1 Cena tovaru je konečná, vrátane 20 % DPH, uvádzaná v mene: EUR. 

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody 

Zľavy/Akcie/Výhody platia v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé  zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.  

6.3 Darček 

V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur), prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Predávajúci si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach, variantoch a farieb, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob. 

 

7. Platobné podmienky

7.1 Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

 1. online platba na účet Tatra Banky prostredníctvom služby TatraPay (bez poplatku), 
 2. online platba platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay (bez poplatku), 
 3. platba prevodom na účet Tatra banky IBAN: SK02 1100 0000 0029 2082 7608
 4. platba na základe darčekového poukazu. 

 7.2  Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré si môže kupujúci uplatniť v košíku nášho e-shopu pri nákupe tovaru ako zľavu len raz. Nevyčerpanú hodnotu peňažných prostriedkov nie je možné uplatniť pri ďalšom nákupe. Dátum platnosti darčekového poukazu je uvedený na každom poukaze.   

7.3  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu. 

7.4 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške. 

 

8. Poplatky za prepravu, balné a dodacie podmienky

8.1 Spoločnosť MARD s.r.o. si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje.  

8.2  Spoločnosť MARD s.r.o. ponúka nasledovné spôsoby dopravy: 

 • doprava kuriérskou spoločnosťou DPD s.r.o. s doručením na adresu (v prípade objednávky v hodnote do 49,99 € vrátane DPH si spoločnosť MARD s.r.o. účtuje poštovné vo výške 5,00 € vrátane DPH)
 • doprava kuriérskou spoločnosťou DPD s.r.o. s doručením do Balíkoboxov (v prípade objednávky v hodnote do 49,99 € vrátane DPH si spoločnosť MARD s.r.o. účtuje poštovné vo výške 3,00 € vrátane DPH)

8.3 V prípade objednávky v hodnote 50,00€ vrátane DPH a viac si spoločnosť MARD s.r.o. poštovné neúčtuje. 

8.4 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby. 

8.5 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke. 

8.6  V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru. 

8.7 Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme kuriérom spoločnosti DPD s.r.o. na adresu doručenia alebo do Balíkoboxov do 1-2 pracovných dní. Grafické produkty doručujeme E-mailom do niekoľko minút po zaplatení kúpnej ceny. E-mail obsahuje link na online editor Corjl, kde kupujúci sám personalizuje zakúpený grafický produkt. 

8.7.1  Doručenie tovaru sa predĺži v prípade objednania grafických služieb, o 3 pracovné dni. 

8.7.2  Doručenie tovaru sa predĺži v prípade objednania tlače grafických produktov, o 3 pracovné dni. 

8. V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia. 

8.9 Tovar dodávame výhradne na území Slovenskej republiky. 

8.10  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky ). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.  

8.11  Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v slovenskom štátnom jazyku. 

8.12   Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme sa snažiť situáciu čím skôr riešiť. 

8.13   V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. 

9. Výhrada vlastníctva

9.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

9.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

10.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru. Upozorňujeme, že pokiaľ sa jedná o tovar zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa občianskeho zákonníka nie je možné.

V prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.  

V prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. 

Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus. 

Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar. 

Ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. 

V prípade zmluvy o službách uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: MARD s.r.o., Horné záhrady 6, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 alebo E-mailom na adresu:  info@dragonflydesign.sk. 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali na Váš mail a ktorý tiež je uvedený ako príloha týchto VOP. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

10.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru 

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy 

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare 

Týmto Vás informujeme, že Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“ 

V prípade zmluvy o službách: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“. 

 

10.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy 

10.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.: 

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • pokiaľ bude kupujúcemu odoslaný link na grafický produkt a nie je možné potvrdiť, že grafický produkt nebol kupujúcim stiahnutý 
 • vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, 
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
 • ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. 

10.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia.  

10.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú preberané, akceptované. 

10.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. 

10.3 Informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie 

10.3.1 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy oslužbách, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak pred začatím poskytovania služieb udelil spotrebiteľ predávajúcemu výslovný súhlas. 

10.4 Výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 

10.4.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom poskytnutí služby, kupujúci (spotrebiteľ) stráca právo na odstúpenie od zmluvy.  

10.4.2 Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“  udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že  udelením súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.  

 

11. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

11.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok. 

11.2 Zodpovednosť za chyby predaného tovaru 

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch  predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 

Kupujúci je povinný vytknúť chyby tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad – faktúra).  

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených chybách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň  poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.  

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné chyby týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné chyby reklamovať ihneď. 

11.3 Záručná doba 

Základná zákonná záručná doba na tovar alebo službu zakúpenú kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou v internetovom obchode je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.  

Predávajúci môže vyhlásením v Záručnom liste poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako je zákonná (t. j. viac ako 24 mesiacov). 

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne. 

11.4 Zánik práv 

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe. 

11.5 Právo na uplatnenie reklamácie 

Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má chybu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite,  má právo túto chybu reklamovať.  

11.6 Kde možno uplatniť reklamáciu  

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese predávajúceho: MARD s.r.o., Horné záhrady 6, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 alebo E-mailom na adresu: info@dragonflydesign.sk. 

Predávajúci nemá zriadenú prevádzkareň. 

11.7 Postup pri uplatňovaní reklamácie 

Kupujúci nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil chybu s ohľadom na charakter chyby. 

Kupujúci uplatniť reklamáciu bezodkladne v záručnej dobe u predávajúceho zaslaním reklamovaného tovaru. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu, je kupujúci oprávnený požadovať odstránenie chyby na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku. 

Pri uplatnení reklamácie treba priložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list v prípade, že Vám bol vydaný.   

Kupujúci stručne opíše/uvedie chyby tovaru, ktoré reklamuje. Tovar, ktorý reklamujete by nemal byť nehygienický a špinavý. Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané.  

11.8  Za chybu výrobku/tovaru sa nepovažuje: 

Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré vzniknú na tovare po uplynutí lehoty na použitie, ktorá je vyznačená na obale alebo v návode priloženom k tovaru: 

 • v prípade potravín to je po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, 
 • v prípade liekov to je po dátume exspirácie. 

Za chybu výrobku sa tiež nepovažuje: 

 • použitie alebo spotrebovanie výrobku, 
 • pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby, 
 • opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie, 
 • poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie, skladovanie, údržbu a používanie pre iný účel ako bol určený. 
 • také mechanické poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel, 
 • ušpinenie (fľaky, škvrny) tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru spôsobené konaním kupujúceho, 
 • nadmerné zaťažovanie alebo zanedbanie starostlivosti o jeho údržbu.

11.9 Poučenie o právach kupujúceho 

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu: 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu 

 • 622 Občianskeho zákonníka
 1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. 
 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
 • 623 Občianskeho zákonníka
 1. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 
 1. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11.10 Právo voľby kupujúceho 

Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní. 

11.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie 

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba)  povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m)  z.č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

11.12 Vybavenie reklamácie 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu. 

11.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie 

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

11.14 Doklad o vybavení reklamácie 

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní  

odo dňa uplatnenia reklamácie. 

11.15 Evidencia reklamácií 

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k  nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

11.16 Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho. 

12. Informácia o alternatívnom riešení sporov

Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že  sme porušili Vaša práva.  

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú: 

Obchodné meno: MARD s.r.o.  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Horné záhrady 6, Banská Bystrica, PSČ 974 01 

IČO: 45 294 925

Zapísaná v: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 17308/S

Zastúpená konateľom: Roman Kolesár

Prevádzkareň (predajňa): nie je  

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok od 08.00 16.00 hod.
 

Kontaktné údaje: 

Telefónne číslo: +421 905 694 789
E-mail: info@dragonflydesign.sk
(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).  

 

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť  o nápravu odpovedala  zamietavo alebo na ňu neodpovedala  do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke: 

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/  

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.  

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:  

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka.   

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

 

13. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

13.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť E-mail: info@dragonflydesign.sk. 

 

14. Ochrana osobných údajov

14.1 Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním Eshopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Za týmto účelom máme v súlade GDPR – NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijaté primerané technické a organizačné opatrenia. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. 

14.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je:  

Obchodné meno: MARD s.r.o.  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Horné záhrady 6, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 45 294 925
DIČ: 2022921109
IČ DPH: SK2022921109

Zapísaná v: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S 

Zastúpená: konateľom: Roman Kolesár

Zodpovedná osoba: nie je určená 

Kontaktné údaje: 

Telefónne číslo: +421 905 694 789
E-mail: info@dragonflydesign.sk
(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).  

(ďalej ako „prevádzkovateľ“) 

14.3 V súvislosti s prevádzkovaním Eshopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov: 

 

IS E-SHOP 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy. Vyhotovenie tovaru na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

ROZSAH/ZOZNAM  SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, E-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Obrázky, texty a fotky, ktoré ste vložili pri tvorbe objednávky cez náš E-shop so záujmom o vytvorenie tovaru na mieru.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 1. Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; 
 1. Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov. Ide najmä o: 
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; 
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov; 
 1. Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV  A TRETÍCH STRÁN 
Príjemca v členskom štáte (EÚ + EHP) 
 • Kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta za účelom dodania objednaného tovaru, 
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov E-shopu 
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná  Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  
Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účtovné doklady   10 rokov 
Registračné údaje na (E-shop)  Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR), 
 • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,  
 • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo  
 • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, 
 • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj  
 • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, 
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona. 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE 
 • požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shop;
 • požiadavkou, ktorá je potrebná pre splnenie Vášho záujmu o vytvorenie tovaru na mieru s použitím Vami uvedených textov, obrázkov alebo fotografií.

V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy, alebo vyhotovenie tovaru na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, alebo vytvoriť tovar podľa Vašich osobitných požiadaviek, iné následky nie sú.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE 
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

 

IS ODBER NOVINIEK/NEWSLETTER 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Informovanie o rôznych akciách, novinkách, tovare a činnostiach prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov). 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
E-mailová adresa, meno a priezvisko 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona) 

 

PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP 
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov, 
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu) 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  
Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.  Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho OÚ v databáze sa vymažú. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR), 
 • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,  
 • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo  
 • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, 
 • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj  
 • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, 
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona. 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS  
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť odber noviniek alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@dragonflydesign.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ 
V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy –newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy –newsletter, iné následky nie sú. 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE 
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

 

IS REGISTRÁCIA NA E-SHOPE (BEZ NÁKUPU) 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Urýchliť a uľahčiť prípadný, ale hlavne opakovaný nákup, tak aby kupujúci nemusel opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje. 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, E-mailová adresa, telefónne číslo 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona) 
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii   Nie je 

 

Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP 
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov, 
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu) 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  
Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Po dobu trvania záujmu o registráciu.  Ak si klient bude priať zrušiť registráciu, jeho osobné údaje v databáze sa vymažú. 

Avšak, ak si klient objednal alebo kúpil nejaký tovar cez E-shop a pre tento účel je registrovaný v E-shope, ostávajú jeho údaje v databáze E-shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
 V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR), 
 • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,  
 • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo  
 • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, 
 • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj  
 • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, 
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona. 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS  
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa registrácie kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť registráciu alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@dragonflydesign.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ 
V prípade, že máte záujem o registráciu, budeme potrebovať Váš E-mail a identifikačné a kontaktné údaje, aby sme Vás mohli registrovať. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť registrovať Vás, iné následky nie sú. 
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE 
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

IS COOKIES 

ČO SÚ COOKIES? 
Sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené).  Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si  pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Session cookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača a  slúžia prevažne na to, aby webový server vedel rozlíšiť jednotlivých návštevníkov a umožnil jednoduchú a plynulú prácu na webovej stránke. 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona) 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV  
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP 
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov  
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu) 
 • Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  
Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktoré môžu byť rôzne. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,  
 • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,  
 • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo  
 • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, 
 • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj  
 • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, 
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona, 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade 

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ 
Máte právo svoj súhlas týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

Cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača. 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE 
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

 

15. Záverečné ustanovenie

15.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa 

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde  o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť. 

15.2 Naša spoločnosť zatiaľ nemá vytvorený kódex správania. 

15.3 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

15.4 Tieto VOP sa nevzťahujú na podnikateľov (právnické osoby, SZČO) t.j. na osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikatelia si preto nemôžu uplatňovať tzv. spotrebiteľské práva, na ktoré majú nárok len spotrebitelia.   

15.5 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien. 

15.6 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od  1.2.2020. 

15.7 Okamihom keď kupujúci klikne na odkaz “objednávka s povinnosťou platby”, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval, zobral ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodol uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán. 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 

Komu: MARD s.r.o.  

Sídlom: Horné záhrady 6, Banská Bystrica, PSČ: 974 01;  

IČO: 45 294 925

Telefónne číslo: +421 905 694 789

E-mailom na adresu:  info@dragonflydesign.sk,  

 

(V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, vyplňte nasledovné) 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Dátum prijatia tovaru: ………………………………………………………………………… 

(V prípade zmluvy o zhotovení veci na zákazku, vyplňte nasledovné) 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o zhotovení na zákazku tejto veci: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dátum objednania zhotovenia veci na zákazku: …………………………..……………….. 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………. 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ………………………………………………………………………………………… 

Podpis spotrebiteľa: …………………………………………. 

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

Dátum: ………………………………………….. 

* Nehodiace sa prečiarknite.